Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Acte normative
Cadrul normativ privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic
Versiune tipar  

Regulamentul privind  autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic (HGRM nr. 1153 din 25.09.2003) este elaborat în acord cu prevederile Legii privind securitatea biologică şi este armonizat cu Directiva 2001/18/EC privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, Directiva 90/219/EEC privind utilizarea controlată a microorganismelor modificate genetic şi Directiva 98/81/EEC privind utilizarea controlată a microorganismelor modificate genetic.

Regulamentul prevede autorizarea activităţilor legate de organismele modificate genetic, care atestă dreptul titularului de autorizaţie de a desfăşura un anumit gen de activitate şi respectarea condiţiilor prevăzute în autorizaţie.

Autorizarea activităţilor ce ţin de obţinerea, utilizarea şi comercializarea a astfel de organisme este efectuată de către Comisia Naţională pentru Securitate Biologică. Regulamentul prevede autorizarea următoarelor tipuri de activităţi:
• utilizare în condiţii izolate a organismelor modificate genetic;
• introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic;
• introducere deliberată pe piaţă a organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea;
• importul/exportul organismelor modificate genetic şi/sau a produselor  rezultate din acestea

Pentru a obţine autorizaţia agenţii economici trebuie să prezinte Comisiei naţionale următoarele documente:a) Cererea prin care:
• persoanele juridice vor comunica denumirea şi forma lor organizatorico-juridică, adresa juridică (sediu) şi codul fiscal;
• persoanele fizice vor comunica numele şi prenumele, datele din paşaport sau buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) şi codul fiscal;
• se indică genurile de activitate pentru care se solicită autorizarea

b) O notificare specifică fiecărui gen de activitate în care se stipulează :
• informaţii generale, incluzând date privind personalul şi pregătirea acestuia;
• informaţii privind organismul/organismele modificate genetic;
• informaţii privind impactul organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
• un plan de monitorizare pentru identificarea efectelor organismului/organismelor modificate genetic asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;
• informaţii privind controlul, metodele de refacere, tratarea deşeurilor şi planurile de acţiune în caz de urgenţă;
• 
c) studiul de evaluare a riscurilor asupra mediului împreună cu orice referinţe bibliografice şi indicaţii privind metodele utilizate;

d) rezumatul dosarului;

Utilizatorul trebuie să indice în notificare informaţiile ce urmează a fi considerate confidenţiale. Decizia privind informaţiile ce vor fi considerate confidenţiale Comisia naţională o va lua după consultări cu notificatorul şi o va aduce la cunoştinţa acestuia.

Nu pot fi considerate confidenţiale următoarele informaţii:a) caracteristicile generale ale microorganismelor/organismelor modificate
b) genetic, numele şi adresa notificatorului, scopul şi locul utilizării;
c) clasa de risc în care este încadrată utilizarea în condiţii izolate şi măsurile de izolare;
d) concluziile studiilor de evaluare a riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu;
e) metodele şi planurile de monitorizare, precum şi măsurile care pot fi luate în caz de accident.

După primirea notificării Comisia naţională:a) informează şi consultă publicul cu privire la notificarea primită;
b) solicită avizele autorităţilor centrale pentru mediu, economie, agricultură şi industria alimentară, sănătate şi protecţia consumatorilor;
c) în termen de 10 zile din momentul recepţiei notificării informează despre aceasta publicul. Ea ţine evidenţa adresărilor publicului privind obţinerea informaţiei.
d) plasează în aceeaşi termeni documentele privind notificarea pe pagina WEB în saitul organului central de mediu.
e) comentariile publicului au caracter consultativ şi se primesc în termen de 30 de zile de la data informării lui şi se iau în considerare de către Comisia Naţională la luarea deciziilor privind activitatea solicitată. În dependenţă de comentariile primite pot fi organizate audieri publice tuturor aspectelor problemelor examinate.

În termen de maxim 90 de zile de la primirea notificării Comisia Naţională va informa notificatorul, , menţionând că:
a) notificarea primită este în acord cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare;
b) notificatorul trebuie să prezinte informaţii suplimentare;
c) activitatea propusă nu îndeplineşte condiţiile Legii privind securitatea biologică şi a prezentului regulament şi notificarea este respinsă; sau
d) activitatea propusă nu cade sub incidenţa dispoziţiilor Legii privind securitatea biologică şi a prezentului regulament.

În calculul perioadei de 90 de zile nu se vor include perioadele de timp în care Comisia Naţională:
a) aşteaptă alte informaţii pe care le poate cere notificatorului;
b) aşteaptă avizele de la instituţiile avizatoare;
c) face o anchetă publică, consultă alte organizaţii şi/sau publicul.

Pentru introducerea pe piaţă a unui produs, este necesar ca eticheta şi/sau documentele de însoţire a acestuia să cuprindă cel puţin următoarele cerinţe: numele produsului şi a organismului modificat genetic conţinut în acesta, ţara producătoare, numele şi adresa producătorului, ambalatorului, exportatorului sau importatorului produsului, masa netă, valoarea nutritivă, condiţiile de păstrare, data fabricării şi termenul de valabilitate, indicativul documentului normativ în conformitate cu care a fost fabricat şi identificat produsul, specificarea incluzând condiţiile de utilizare, tipul de utilizare, modificarea genetică produsă. Eticheta şi/sau documentele de însoţire trebuie să precizeze clar dacă organismul modificat genetic este prezent; Cuvintele „Acest produs conţine organisme modificate genetic” sânt obligatorii;

Regulamentul conţine prevederi privind informaţiile ce sunt necesare pentru monitoringul, controlul, tratamentul deşeurilor şi planurilor de răspuns în caz de urgenţă legat de organismele modificate genetic.

Notificatorul poate începe activitatea propusă numai după obţinerea autorizaţiei emise de Comisia Naţională şi cu respectarea condiţiilor stabilite de aceasta.
Neîndeplinirea procedurii de confirmare a primirii notificării de către Comisia Naţională nu înseamnă şi nu urmează a fi interpretată ca un acord tacit al acesteia.

Comisia naţională poate anula autorizaţia emisă:a) dacă se constată că pentru eliberarea autorizaţiei au fost prezentate date ce nu corespund realităţii;
b) dacă persoana juridică sau fizică nu respectă condiţiile legislaţiei în vigoare şi a celor stabilite în autorizaţie;
c) dacă s-a produs un accident grav de care poartă răspundere persoana juridică sau fizică deţinător al autorizaţiei.

Anularea autorizaţiei se face de către Comisia Naţională, în baza unui aviz al organelor împuternicite de control, în care se arată motivele acestei decizii. Câte un exemplar al deciziei de anulare a autorizaţiei se expediază persoanei juridice sau fizice, căreia i se anulează autorizaţia. După înlăturarea cauzelor ce au provocat anularea autorizaţiei, persoana juridică sau fizică va anunţa despre aceasta Comisia Naţională şi va solicita eliberarea unei noi autorizaţii

 

 
 Prima > Acte normative
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2018 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 165154