Biosecuritatea în Moldova
Prima Contact Harta
 
ro | en | ru   
 Prima > Publicaţii naţionale
Publicaţii naţionale
TEHNICI ŞI CERINŢE PRIVIND SECURITATEA BIOLOGICÃ
Lucrarea constituie un ghid de tehnici, proceduri si mãsuri de utilizarea echipamentului menite sã protejeze cercetãtorii, studentii, angajatii etc., care opereazã cu agenti biologici sau chimici periculosi. Actiunile constructive si consecvente de implementare a acestor elemente în activitatea de rutinã a laboratorului asigurã dezvoltarea unei culturi a biosigurantei la nivel national.
  Româna
  English
  Русский
BIOSECURITATEA: CADRUL INSTITUŢIONAL - LEGISLATIV
// Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan
Actualmente, problema conservării diversităţii biologice depăşeşte limitele problemelor ştiinţifice şi se plasează la nivelul obiectivelor stringente ale statelor şi organismelor internaţionale, obiective care sunt menite să asigure condiţii favorabile de trai al populaţiei prin intermediul utilizării durabile a resurselor naturale şi protecţiei mediului ambiant. Deacea, fiecare ţară îşi adoptă propria legislaţie internă în domeniul biosecurităţii, prin transpunerea directivelor europene şi prin prisma elaborării şi adoptării unor instrumente juridice internaţionale, care să stabilească procedurile pe care să le urmeze în comerţul internaţional cu organisme modificate genetic şi cu produse rezultate din organisme modificate genetic.
  Româna
Biosafety Concerns in the Republic of Moldova: opportunities and challenges
// Angela Lozan
This booklet describes the current legislative and regulatory framework, the institutional capacity of the national and local public administration authorities, and the institutions with R&D functions in the Republic of Moldova. Based on the analysis of goals and deficiencies identified in the current legislative and institutional system, priorities and actions were determined, which are required to strengthen the national capacity in the field of Biosafety and to bring it in compliance with the requirements of the Cartagena Protocol. In particular, the needs were identified regarding amendments and modifications to branch laws in the sphere of agriculture, feed, food imports and exports, customs procedures, licensing of activities, R&D, intellectual property rights, protection of consumer rights, etc.
  English
Ghidul operational al Portalului de biosecuritate in Republica Moldova
// Ion Amarfii, Angela Lozan, ISBN 978-9975-66-033-4
Lucrarea data reprezinta un ghid operational al acestui Portal de biosecuritate in Republica Moldova. El se adreseaza in primul rand expertilor in domeniul securitatii biologice, administratorilor portalului, studentilor precum si publicului larg. Ghidul prezinta descrierea generala a arhitecturii portalului, a principiilor si tehnologiilor utilizate la implementarea lui, a structurii si principiilor de prezentare a informatiei, precum si modalitatea de gestionare a informatiei din cadrul portalului.
  Româna
Organisme modificate genetic şi sănătatea umană
// Angela LOZAN, Victoria HOLOSTENCO, ISBN 978-9975-66-034-1
In aceasta brosura se abordeaza astefel de subiecte majore ca interactiunea OMG cu mediul ambiant, consecintele utilizarii biotehnologiilor agricole, consecintele aplicarii ingineriei genetice in industrie, impactul OMG asupra sanatatii publice, precum si aportul benefical utilizarii OMG.
  Româna
Aspecte metodologice in testarea plantelor modificate genetic
// Maria Duca, Angela Lozan, Angela Port, Aliona Glijin, Victor Lupaşcu
Lucrarea de faţă reprezintă un îndrumar practic privind aspecte strategice şi metodologice de testare a PMG şi include principalele noţiuni, etape şi tehnici privind efectuarea testării plantelor transgenice şi reglementarea politico-legală a acestora. Cartea este adresată tuturor celor care sunt interesaţi de problema securităţii biologice şi monitoringului PMG, dar poate fi cu succes utilizată şi de studenţii facultăţilor de biologie şi agronomie, având astfel o menire dublă – de a contribui la pregătirea cadrelor universitare şi de a constitui un suport metodologic pentru cercetătorii din acest domeniu.
  Româna
REGISTRUL SOIURILOR DE PLANTE AL REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ANUL 2007
Registrul Soiurilor de Plante reprezintă o bază de date privind soiurile de plante admise pentru cultivare în Republica Moldova. Conform Legii Republicii Moldova nr.915-XIII din 11 iulie 1996 "Privind protecţia soiurilor de plante", soiul poate fi utilizat în procesul de producţie numai după efectuarea încercărilor de stat şi înregistrarea acestuia în Registrul Soiurilor de Plante.Includerea şi excluderea soiurilor din Registrul Soiurilor de Plante este aprobată de către Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante la propunerea Comisiei de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante. Registrul Soirilor de Plante al Republicii Moldova se publică anual şi pentru anul 2007 include 1370 soiuri.Soiurile sînt clasificate pe specii şi direcţii de utilizare. Soiurile incluse în Registrul Soiurilor de Plante conţin următoarele informaţii: numărul de înregistrare (coloana 1),denumirea soiului(2),numărul originatorului(3),numărul menţinătorului(4),anul înregistrării(5),anul reînregistrării(6),unele caracteristici(7-13) morfologice şi de producţie(anexa 1).Soiurile protejate cu Brevet pentru Soi de Plante sînt indicate cu simbolul "B".Registrul Soiurilor de Plante conţine un capitol special "Descrierea soiurilor înregistrate în anul 2007", iar anexa 2 - adresele originatorilor şi menţinătorilor de soiuri.Registrul Soiurilor de Plante este o ediţie oficială. Informaţia inclusă în Registru poate fi utilizată doar cu trimiterea corespunzătoare la prezenta lucrare.
  Româna
  English
  Русский
Amendamentul la Convenţia Aarhus(Almaty, 2005) ca un mecanism internaţional pentru asigurarea accesului public la luarea decisiilor în domeniul securităţii biologice.
// Serghei Vîhrist (Kiev), Alexei Angureţ („Prietenii Pămîntului Ucraina,” Dnepropetrovsk), Andrei Ostapenko (Kiev), Ivan Ignatiev („Ecospectr-Bender”) şi Ilia Trombiţchi(„Eco-TIRAS”, Chişinău).
Această broşură are scopul de familiarizare a parlamentarilor, reprezentanţilor organelor publice centrale şi locale, NGO-urilor şi publicului cu conţinutul şi importanţa amendamentului la Convenţia de la Aarhus (Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie în probleme de mediu) adoptat la Almaty în 2005, cea ce va permite publicului sa participe în adoptarea deciziilor legate de problema OMG.
  English
  Русский
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea.(Compendium)
// N.Stratan, A.Lozan, S.Ciobanu
Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică încheiat în oraşul Montreal (Canada) la 29 ianuarie 2000 vine să rezolve această problemă actuală extrem de complicată legată de utilizarea organismelor modificate genetic.
  Româna
BIOSECURITATEA ÎN REPUBLICA MOLDOVA. ASPECTE INSTITUŢIONAL–LEGISLATIVE
În aceasta carte sunt publicate legile şi deciziile naţionale cu privire la Biosecuritate. Publicaţia este destinată funcţionarilor publici, cercetătorilor, partenerilor interesaţi, fermierilor, publicului larg.
  Româna
Autorizarea activităţilor legate de Organismele Modificate Genetic (OMG) Ghid ptactic
// N. Stratan, A.Lozan, V.Caldaruş, S.Ciobanu
Aceasta broşură a fost elaborată în cadrul proiectului UNEP-GEF Deyvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în R.M. Broşura este destinată publicului larg.
  Româna
Organisme Modificate Genetic: Beneficii şi Riscuri
// Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale/UNEP Biosafety Project
Această broşură are scopul de a preciza definirea organismelor modificate genetic, abordând problemele securităţii alimentare şi protecţiei consumatorului pentru ca tu – ca consumator – să poţi face o alegere bine informată.
  Româna
BIOTEHNOLOGII MODERNE ÎN FITOTEHNIE ŞI BIOSECURITATE
// Andrei Palii, Galina Comarov, Angela Lozan, Vasile Scorpan
În lucrarea de faţă, într-o formă generală şi accesibilă, sunt expuse metodele biotehnologice principale, utilizate pe larg în fitotehnie, în scopul îmbunătăţirii calităţii şi sporirii productivităţii plantelor de cultură. De asemenea, sunt expuse principiile necesare pentru sigurarea securităţii biologice în procesul utilizării biotehnologiilor în fitotehnie. Modul de reflectare a materialului este conceput în forma unui manual pentru studenţii instituţiilor superioare de învăţământ şicolegiilor cu specializare în agronomie, ecologie şi protecţia mediului ambiant.Totodată, sperăm că studiul nostru va fi benefic şi pentru un cerc mai amplu de specialişti practicieni din agricultură şi din domeniul protecţiei mediului ambiant.
  Româna
DICŢIONAR DE TERMENI BIOTEHNOLOGICI
// Vasile Scorpan, Angela Lozan, ISBN 9975-78-420-8
Dicţionarul de Termeni Biotehnologici este propus pentru specialisti în domeniile biodiversităţii/biosecuritîţii, protecţiei mediului, agriculturii, sanătăţii, factori de decizie, cercetători, fermieri, studenţi, publicul larg. Această lucrare a fost editată cu suportul Proiectului GEF-UNEP nr. GF/2716-02-4520 ”Dezvoltarea Cadrului Naţional de Biosecuritate în Republica Moldova”,implementat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
  Româna
Cadrul naţional pentru securitatea biologică
// Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Cadrul Naţional pentru Securitate Biologică (CNSB) este o îmbinare de politici, instrumente juridice, administrative şi tehnice, care urmează a fi dezvoltate pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii transferului, manipulării şi utilizării organismelor modificate genetic ce rezultă din biotehnologiile moderne şi care pot avea efecte adverse asupra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, pentru a preveni riscurile asupra sănătăţii umane.
  Româna
  English
   
 Prima > Publicaţii naţionale
str. Mitropolit Dosoftei 156A,bir 305| mun. Chişinău, MD-2004, Republica Moldova
Tel.
+373 (22) 80 20 90
Fax+373 (22) 80 20 91
Prima
Contact
Harta
BIOSECURITATEA | MANAGEMENT INFORMAŢIONAL | CADRUL INSTITUŢIONAL | CADRUL LEGISLATIV | CADRUL NORMATIV | NOTIFICĂRI PRIVIND OMG | REGISTRUL NAŢIONAL DE OMG | INFORMAŢII UTILE | F.A.Q. | CONTACTAŢI-NE | Dezvoltarea Capacităţilor | PROIECTE DE LEGI ŞI REGULAMENTE NAŢIONALE | Anunt
sus
Creat de Trimaran Creat de Trimaran
Copyright © 2021 Biosecuritatea în Moldova
Toate Drepturile Rezervate.
 
Vizitatori: 210907